Các nhà hiền triết của Athanor đã tiên tri rằng vào thứ 6 ngày 13 này, một vị thần sẽ xuất thế. Các tín đồ của Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi nghi lễ để chào đón Ngài đến với trần gian.
Còn các ngươi thì sao?

Các nhà hiền triết của Athanor đã tiên tri rằng vào thứ 6 ngày 13 này, một vị thần sẽ xuất thế. Các tín đồ của Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi nghi lễ để chào đón Ngài đến với trần gian. Còn các ngươi thì sao?

Tốt lắm! Hãy chuẩn bị đón tiếp Ngài và nhà ngươi sẽ không phải thất vọng. Ngài sẽ ban phước lành cho tất cả các tín đồ.
Hãy thông báo với những người còn lại đi!

Thật ngu muội!
Ngài sẽ đến và ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của Ngài!