Thời gian đang đếm ngược. Ngày mà Ngài xuất thế đã tới rất gần. Đã có những dấu hiệu đầu tiên Ngài gửi về cho những tín đồ.

Ohsusu điện kiến tân thần

Xuka diện kiến tân thân

Xuka diện kiến tân thân

Msuong diện kiến tân thần

Msuong diện kiến tân thần

Linh Zuto diện kiến tân thần

Linh Zuto diện kiến tân thần

Ohsusu điện kiến tân thần

Xuka diện kiến tân thần

Msuong diện kiến tân thần

Linh Zuto diện kiến tân thần